Stalkning

Stalkning - Att vara förföljd

Fenomenet stalkning (från engelskans stalking) har funnits i alla tider men har på senare tid aktualiserats framförallt i sociala medier. Stalkning är att vara utsatt för en oönskad och upprepad kommuniaktion, kontakt eller annat uppförande som med avsikt att, eller utan bekymmer om, orsakar fruktan för den usattes egen, eller närståendes, säkerhet. Det finns en lag om olaga förföljelse vilket innebär att det är ett brott att stalka någon. Det är inte alltid så lätt att föra detta i bevis och inte alltid så enkelt att påvisa vem som begått dessa handlingar, oavsett kommer den som utsätts att uppleva ett starkt obehag och kan vara i behov av hjälp och stöd att hantera situationen.


Exposita kan erbjuda expertstöd inom detta område i syfte att minimera skadeverkningar för både personer och organisationer. Genom att skapa en större kunskapsbas om vad stalkning är så ökar möjligheten att tidigt upptäcka potentiella stalkare. Många situationer kan stoppas redan i ett tidigt skede med rätt hantering innan det utvecklas till ett långtgående stalkningsärende. I några fall är det ändock inte möjligt och då behövs kunskap om hur risker bedöms och hanteras så att inte situationen förvärras ytterligare. I specifika ärenden av synnerligen svårhanterlig art erbjuds expertstöd i det aktuella fallet.

1 - FÖRELÄSNING

 

Grundläggande information om stalkning för större eller mindre grupper i syfte att skapa goda förutsättningar för vidare arbete i egen regi eller med specifika inriktningar.

2 - WORKSHOP

 

Praktiskt arbete med riskbedömning och riskhantering av stalkning utifrån realistiska case.

3 - EXPERTSTÖD

 

Stöd, hjälp och rådgivning i enskilda ärenden.

Copyright © All Rights Reserved

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro  kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt